Odluka o izboru najboljeg ponuđača ponuđača u otvorenom  postupku javne nabavke

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 I 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 22.12.2023. godine  na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljedeću ODLUKU.

Preuzmite ODLUKU:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavu prehrambenih artikala.