Smještaj

Centar za stara i iznemogla lica – osobe Mostar u svojim smještajnim kapacitetima raspolaže sa 10 jedenokrevetnih soba, 29 dvokrevetnih soba i 36 trokrevetnih.
Sve sobe posjeduju vlastito centralno grijanje i kupatilo.
Za usluge smještaja je potrebno da se u Centru za stara i iznemogla lica – osobe Mostar podnese zahtjev u kome se navodi tko traži smještaj i za koga, tko će biti potpisnik Ugovora o smještaju korisnika usluga, vrstama usluga i uslovima plaćanja izvršenih usluga, ukoliko se radi o fizičkom licu kao podnosiocu zahtjeva.

Uz zahtjev za smještaj se prilaže sljedeća dokumentacija:
• Rodni list – kopija
• Zadnji odrezak od penzije ako korisnik ostvaruje pravo na penziju
• Lična karta – kopija
• Zdravstvena knjižica
• Lična karta (kopija) za osobu koja potpisuje ugovor
• Nalaz psihijatra
• Liječničko uvjerenje da ne boluje od TBC – a, a i drugih zaraznih bolesti, laboratorijski nalazi

CIJENE SMJEŠTAJA

KATEGORIJA KORISNIKA KATEGORIJA SMJEŠTAJA CIJENA MJESEČNO U KM
POKRETNI KORISNIK VIŠEKREVETNA SOBA 750,00
JEDNOKREVETNA SOBA 850,00
NEPOKRETNI KORISNIK VIŠEKREVETNA SOBA 900,00

Poštovani potencijalni korisnici nudimo Vam i prije prijema u naš Centar jedan cjelodnevni boravak kako bi ste se neposredno upoznali sa svim sadržajima i mogućnostima koje imamo u našoj ustanovi, koji je besplatan.