Year: 2023

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14 i 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 26.12.2023. godine na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljedeću ODLUKU. Preuzmite…

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 I 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 22.12.2023. godine  na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljedeću ODLUKU. Preuzmite…

Na osnovu članova 110 stav (1) i 111 stav (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22) i Zaključka URŽ BiH broj: JN2-03-07-I-3274-6/23 odd 30.11.2023.godine, direktor Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar…

Na osnovu članka 70, Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 27.11.2023. godine na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljeću ODLUKU. Preuzmite…

Na osnovu člana 110, au odnosu na povezanu odredbu člana 100 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), postupajući po žalbi potencijalnog ponuđača FCT d.o.o. Banja Luka, zastupanog po punomoćniku Željku Višiću, advokatu iz Banja Luke…

Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta: Preuzmite dokumentaciju: Javni natječaj Obrazac za kandidate Odluka o imenovanju komisije

Preuzmite ODLUKU O NABAVCI Preuzmite TENDERSKU DOKUMENTACIJU Napomena: Ukoliko ne možete direktno skinuti tendersku dokumentaciju, idite na desni klik i opciju “spremi kao”