Category: Slider

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar u okviru svoje djelatnosti pruža 24 satni medicinski nadzor. Osiguravamo pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti putem angažiranog ljekara specijaliste porodične medicine. Medicinsko osoblje prati svakodnevno zdravstveno stanje korisnika mjerenjem krvnog pritiska, nivoa glukoze u…

Developed by trusted author and they provide the best support for your free theme as well.