Month: November 2023

Na osnovu članka 70, Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 27.11.2023. godine na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljeću ODLUKU. Preuzmite…

Na osnovu člana 110, au odnosu na povezanu odredbu člana 100 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), postupajući po žalbi potencijalnog ponuđača FCT d.o.o. Banja Luka, zastupanog po punomoćniku Željku Višiću, advokatu iz Banja Luke…