Odluka o odgađanju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 110, au odnosu na povezanu odredbu člana 100 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), postupajući po žalbi potencijalnog ponuđača FCT d.o.o. Banja Luka, zastupanog po punomoćniku Željku Višiću, advokatu iz Banja Luke direktor Centra za stara i iznemogla lica/osobe Mostar donosi sljeću ODLUKU.

Preuzmite ODLUKU:

Odluka o odgađanju postupka javne nabavke