Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Na osnovu članka 70, Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 27.11.2023. godine na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljeću ODLUKU.

Preuzmite ODLUKU:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavu lož ulja.